1/4
1/1

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γνώσεις

Δεξιότητες

Αξίες

Γιατί για

εμάς, κάθε

παιδί είναι

μοναδικό!

Από το 1983 που ιδρύθηκε το Τμήμα Πληροφορικής μέχρι σήμερα, έχουμε αξιοποιήσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες, μεθοδολογίες και έργα. Από τον πρώτο μικροϋπολογιστή Spectrum μέχρι τους σημερινούς προσωπικούς υπερυπολογιστές, από τις πρώτες πιλοτικές προσπάθειες ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση μέχρι τις αλληλεπιδραστικές επιφάνειες, τη σύγχρονη εξατομικευμένη μάθηση και το προσωπικό αναλυτικό πρόγραμμα (1:1 curriculum). Το έργο μας στον τομέα της Πληροφορικής εκτείνεται σε τέσσερις άξονες: Εκπαίδευση, Υποδομές - Μεθοδολογίες, Δραστηριότητες, Έρευνα-Ανάπτυξη

​Εκπαίδευση

Digital skills (Coding - Robotics)

Μία από τις βασικές ικανότητες 21ου αιώνα είναι ο ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy).  Να αναζητά, αξιολογεί, επεξεργάζεται και δημοσιεύει την πληροφορία, να χρησιμοποιεί περιβάλλοντα διαχείρισης κάθε είδους ψηφιακού υλικού, να γνωρίζει και να χειρίζεται εργαλεία επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, εικόνων, πινάκων, βάσεων δεδομένων, να χρησιμοποιεί εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας καθώς και διαδικτυακές εφαρμογές. Παράλληλα, μέσω των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, κάθε μαθητής: Θέτει και υλοποιεί ατομικούς ή ομαδικούς στόχους, αναλαμβάνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες, διερευνά και επιλύει προβλήματα με τεχνολογικά μέσα, συνεργάζεται με ομαδικό πνεύμα (στο σχολείο και εξ αποστάσεως).

 

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές χρησιμοποιούν "εργαλεία" ΤΠΕ (εφαρμογές κατάλληλα επιλεγμένες για να καλύπτουν τους μαθησιακούς στόχους οι οποίες εμπλουτίζονται συστηματικά), δημιουργώντας ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα, τα οποία σχετίζονται με την καθημερινή πραγματικότητα και τους σύγχρονους προσανατολισμούς. Ειδικότερα οι μαθητές από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο εξελικτικά προσεγγίζουν και κατανοούν μαθηματικές, γλωσσικές, περιβαλλοντικές και άλλες έννοιες με στόχο την εμπλοκή σε δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες. Έρχονται σε επαφή με βασικές προγραμματιστικές δομές, έννοιες Αλγορίθμων, καθώς και ρομποτικές κατασκευές που θέτουν σε κίνηση. Το μάθημα "Digital skills (Coding - Robotics)" βασίζεται στο τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ), εμπλουτισμένο με πρόσθετα θέματα όπως κατασκευές σύγχρονων τεχνημάτων, συνθετικές εργασίες, ασφαλή και δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου, παιχνίδια λογικής, αλγόριθμοι, προγραμματισμό κινούμενων γραφικών. Στο μάθημα της Τεχνολογίας οι μαθητές ξεκινούν από μια απλή μηχανική κατασκευή, ολοκληρόνωντας συνθετότερους μηχανισμούς. Εντάσσουμε προοδευτικά την αξιοποίηση δικτυακών τεχνολογιών για τη στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών, Παράλληλα, υποστηρίζεται πλήρως και το μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» (στην Α’ και Β’ Λυκείου).

 

Υποδομές - Μεθοδολογίες

Για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του Σχολείου μας, έχουμε αναπτύξει ένα από τα πλέον σύγχρονα Data Room με βάση διεθνείς προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας. Διαθέτουμε πλήρη σύνδεση με το Διαδίκτυο, εξοπλισμένα Εργαστήρια Πληροφορικής και Τεχνολογίας, ενώ όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.  

Ψηφιακό Υλικό

Το πολυμεσικό υλικό που αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μας, ξεπερνά τα 120 GB συνολικά. Περιλαμβάνει «εμπλουτισμένα» ψηφιακά βιβλία και λεξικά, θεματικά video, προσομοιώσεις πειραμάτων, διαδραστικούς μικρόκοσμους, παρουσιάσεις γύρω από θεματικές ενότητες, συστήματα αυτοαξιολόγησης, ανοιχτά περιβάλλοντα δημιουργίας, προγραμματιστικά περιβάλλοντα, εφαρμογές δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών, εκπαιδευτικά – δημιουργικά παιχνίδια, διαδραστικούς χάρτες, εφαρμογές επεξεργασίας πολυμέσων και “εργαλεία” συντήρησης του Μαθητικού Υπολογιστή.

 

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης – Learning Management System (LMS)

To Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System  – L.M.S.) αυτοματοποιεί τη διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οργανώνει το χρόνο εκπαιδευτικού και του μαθητή, δημιουργεί εκπαιδευτικές ομάδες, διανέμει το μαθησιακό υλικό, διαχειρίζεται αρχεία, εξασφαλίζει σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας (e-mail, chat, audio/video conferencing, blogs), επιτρέπει την ηλεκτρονική αποστολή εργασιών, κλπ. 

Μεθοδολογία "1:1 Educational Computing"

Η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία 1:1» (“1:1 educational computing”) είναι η πρακτική εκείνη κατά την οποία κάθε μαθητής από Δ’ Δημοτικού διαθέτει έναν ατομικό μαθητικό υπολογιστή, με τον οποίο συμμετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες. Η πρακτική αυτή αναδεικνύει, καθώς εξελίσσεται, τα πολλά οφέλη που προσφέρει:

 • ο μαθητής γίνεται συμμέτοχος στην προσωπική του μάθηση και στα εκπαιδευτικά δρώμενα, δημιουργός των «τεχνημάτων» του

 • ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες, καλλιεργεί την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη

 • με τα ποικιλόμορφα εργαλεία του Μαθητικού Υπολογιστή, εξατομικεύεται η διδασκαλία, ενισχύονται οι πολλαπλές αναπαραστάσεις, προωθείται η έρευνα και η αναζήτηση πληροφοριών.

 

Για το έργο αυτό, το Σχολείο μας πήρε βραβείο το 2011 στην «Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας.

 

Μαθητικός Υπολογιστής

Ο Μαθητικός Υπολογιστής δεν ανταγωνίζεται και δεν ακυρώνει τους καθιερωμένους τρόπους διδασκαλίας, αλλά τους συμπληρώνει. Πρόκειται για ένα υψηλής αξίας εργαλείο και για ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο μάθησης, διδασκαλίας και  ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων με πολλαπλά οφέλη. Συγκεκριμένα:​

 • αποτελεί εξαιρετική προσομοίωση του τετραδίου,

 • μετατρέπει την επίπεδη επιφάνειά του σε πολύ-παραμετρικό εργαστήριο προσομοίωσης και πειραματισμού,

 • είναι ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργικής έκφρασης (με κείμενο, ήχο, εικόνα), 

 • ενισχύει την έρευνα και την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών,

 • μπορεί να επιτελέσει κάθε μορφής αξιολόγηση.

 

Για να οργανωθεί όλο το ψηφιακό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε ένα Περιβάλλον Διαχείρισης του Μαθητικού Υπολογιστή (Desktop for Student), ως «επιφάνεια εργασίας». Στόχος μας ήταν να απλοποιήσουμε την εργασία των μαθητών, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο ή οποιαδήποτε ανοιχτή και κλειστή εφαρμογή και να διευκολύνουμε τους εκπαιδευτικούς σε θέματα οργάνωσης και παρουσίασης της δουλειάς τους. Αυτό το φιλικό περιβάλλον εργασίας περιέχει πλούσιο ψηφιακό διαδραστικό υλικό. Στους μαθητές, τους Εκπαιδευτικούς αλλά και τους Γονείς, παρέχεται τεχνική υποστήριξη από την ομάδα των τεχνικών μας. 

 

Πληροφοριακά Συστήματα

Η υποστήριξη και η διαχείριση των διοικητικών μας υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω ενός συνεχώς εξελισσόμενου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (Management Information System - Μ.Ι.S), το οποίο αποτελείται από ένα σπονδυλωτό σύνολο εφαρμογών. Διακρίνεται σε δύο βασικούς τομείς: τις εμπορικές εφαρμογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μισθοδοσίας, λογιστικής, αποθήκης κλπ., και τις ειδικές εφαρμογές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Πληροφορικής των Εκπαιδευτηρίων.

 

Οπτικοακουστικά μέσα 

Στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας, λειτουργούν πλήρως εξοπλισμένοι χώροι θεάτρου, γυμναστηρίου, κλειστού και ανοιχτού γηπέδου, οι οποίοι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό σύγχρονης τεχνολογίας: Προβολικό και Οθόνη προβολής, Μεταφραστικό εξοπλισμό, Kάμερα, Ενισχυμένο ήχο, Μικρόφωνα, Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας & ήχου, Σύστημα ελέγχου και Αυτοματισμού, Θεατρικό Φωτισμό.

 

Δραστηριότητες

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ιστότοπων

Ιστότοποι του Σχολείου μας (εκτός από τους επίσημους δικτυακούς μας τόπους) που υποστηρίζουμε: G-E-News: (Διαδικτυακή Εφημερίδα Γυμνασίου), Ευ ανάγνωστον: (Μαθητική Κοινότητα Λυκείου), Ερευνητικές Εργασίες Λυκείου, Φιλολογικός Κλάδος Λυκείου, Διαγωνισμός Διηγήματος ή Παραμυθιού, Ημερίδα Αξιοποίησης των ΤΠΕ στη Διδασκαλία των Φιλολογικών Μαθημάτων, Ημερίδα Μνήμης και Τιμής για τον Γιώργο Σεφέρη, Ημερίδα Γονέας στον 21ον αιώνα (Συμμετέχω, Επικοινωνώ, Συμβουλεύω)...

Προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής

Μετά τη λήξη του βασικού μας προγράμματος και μέχρι τις 4:00 μ.μ., λειτουργεί ο Όμιλος Προγραμματισμού με μαθήματα κώδικα (Coding) για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου με σκοπό τη συμμετοχή τους στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, τη Βαλκανιάδα και την Ολυμπιάδα Πληροφορικής. 

Ημέρες Καινοτομίας 

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι απαραίτητες για την καινοτομία και η καινοτομία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε καθιερώσει τις «Ημέρες Καινοτομίας»  όπου οι εκπαιδευτικοί μας ενημερώνονται για τις καινοτομίες και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι συνάδελφοί τους όλων των βαθμίδων καθημερινά στην τάξη. 

Συνέδρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τα συνέδρια εκπαιδευτικής τεχνολογίας που έχει οργανώσει το Σχολείο μας είναι: 1ο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πληροφορικής, Αθήνα, Νοέμβριος 1991, 2ο Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πληροφορικής, Αθήνα, Νοέμβριος 1994, «Το Σχολείο του Μέλλοντος & το Μέλλον του Σχολείου», Αθήνα, Απρίλιος 2008, ...

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet «ΛΥΣΙΑΣ»

Ο ΛΥΣΙΑΣ είναι Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός μέσω Internet, ο οποίος οργανώνεται κάθε χρόνο από το 1997 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τη Microsoft Hellas και την COSMΟΤΕ, με τη συνεργασία σχολείων, εκπαιδευτικών φορέων, ινστιτούτων, ιδρυμάτων και πανεπιστημίων. Μέσα από ένα διαδικτυακό παιχνίδι αναζήτησης και στρατηγικής, μαθητές από Δ’ Δημοτικού έως και Γ’ Λυκείου συμμετέχουν απαντώντας σε ερωτήσεις κρυμμένες μέσα σε «μικρόκοσμους» ώστε να σημειώσουν το μεγαλύτερο δυνατό σκορ. Ο ΛΥΣΙΑΣ έχει και χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς. Με σύνθημά του «Παίζω και Βοηθάω», ενισχύει το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». 

 

Συνεργασία με Πανεπιστήμια 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, διερευνήσαμε με συστηματικό τρόπο την ένταξη και αξιοποίηση του Μαθητικού Υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών  ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και βεβαιώνουν ότι κινούμαστε στο σωστό δρόμο των ικανοτήτων 21ου αιώνα. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με Πανεπιστημιακές Σχολές της Αθήνας για την πρακτική άσκηση των φοιτητών τους στο Τμήμα Πληροφορικής. 

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό τομέα δραστηριοποίησής μας. Συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα, οργανώνουμε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου μας και άλλων σχολείων, μελετάμε τη διεθνή βιβλιογραφία, επισκεπτόμαστε διεθνείς πρότυπους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπονούμε έρευνες για εκπαιδευτικές καινοτομίες.

 
 
 • Twitter Clean
 • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ...

Intranet

L.M.S.

Πολιτική Ενημέρωσης

για την προστασία

προσωπικών δεδομένων

LogoSC2020-02.png
ΣΑΕΔ
ΑΣΕΔ
Δαΐς
Εκπαιδευτήρια Δούκα στη Βικιπαίδεια

STAY CONNECTΕD

 • Facebook - Grey Circle

Facebook                    Twitter

Like                               Follow

 • Twitter - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

Instagram                   Youtube

Follow                          Subscribe

 • YouTube - Grey Circle

NEWSLETTER

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School, Powered by Vassilis Economou