1/1
1/1

> ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γνώσεις

Δεξιότητες

Αξίες

… με μια ματιά

Μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, η κατάκτηση μίας αλλά και περισσότερων ξένων γλωσσών αποτελεί  σημαντική αναγκαιότητα. Για το σκοπό αυτό, στο Σχολείο μας η εκμάθηση των Αγγλικών, με ενισχυμένο πρόγραμμα, ξεκινά ήδη από τα προνήπια και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικών ή Γερμανικών) από τη Γ’ Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε βασίζεται στον δικό μας Καταστατικό Μαθησιακό Χάρτη και πιστοποιείται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. 

Σκοποί και Στόχοι

Σκοπός του Τμήματος Ξένων Γλωσσών είναι η διδασκαλία της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες των Εκπαιδευτηρίων - Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο - σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Στόχος είναι η προσφορά ποιοτικών γλωσσικών υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας με τη συμμετοχή στην ένωση EVALUATION AND ASSESSMENT FOR QUALITY LANGUAGE SERVICES – EAQUALS. Τον Φεβρουάριο 2017, ανανεώθηκε, για άλλη μία φορά, η πιστοποίηση EAQUALS προς το Τμήμα Ξένων Γλωσσών επειδή πληροί τις προδιαγραφές της Ένωσης με υψηλής ποιότητας διδασκαλία, προγράμματα διδασκαλίας και οργάνωσης μαθημάτων, εκπαιδευτικούς πόρους, γραπτές δοκιμασίες και μεθόδους αξιολόγησης. Επίσης, με τη συμμετοχή στην EUROPEAN ASSOCIATION FOR LANGUAGE TESTING AND ASSESSMENT-EALTA εξασφαλίζουμε την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης σε ό,τι αφορά την απόδοση των μαθητών και το εκπαιδευτικό έργο. Συνεργαζόμαστε με τους εξής φορείς εξετάσεων: Cambridge ESOL, University of Michigan (Αγγλικά), INSTITUT FRANÇAIS (Γαλλικά) και Goethe-Institut Αθηνών (Γερμανικά).

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η ξένη γλώσσα αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας και ως φορέας μηνυμάτων και συναισθημάτων. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση γνώσης με αυτονομία μάθησης, σε εξατομικευμένο επίπεδο και με εκπαιδευτικούς που λειτουργούν ως πρότυπο. 

Επίπεδα Ικανότητας 

Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει κοινή αφετηρία για όλους. Ολοκληρώνεται όμως, σε διαφορετικούς χρόνους για τον κάθε μαθητή λόγω των ποικίλων ρυθμών πνευματικής και φυσικής ωρίμανσης του κάθε παιδιού. Συνεπώς, η εκπαιδευτική μας προσπάθεια πρέπει να ακολουθεί τους φυσιολογικούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξής του ώστε να οδηγεί στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι, με το χωρισμό σε Επίπεδα Ικανότητας στις Ξένες Γλώσσες, ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε τις προσπάθειες του κάθε μαθητή μας ώστε να επιτυγχάνει τους στόχους του και να αισθάνεται ικανοποίηση με την πρόοδο και τις επιτυχίες του. 

 

Native Speakers - Δίγλωσσοι Μαθητές - Αγγλικά

Το μάθημα των Αγγλικών στο Δημοτικό σε ειδικά τμήματα Native Speakers, μπορούν να παρακολουθήσουν όσα παιδιά έχουν μητρική γλώσσα την Αγγλική και τη χρησιμοποιούν εκτενώς στο σπίτι, μεγάλωσαν σε Αγγλόφωνη χώρα και φοίτησαν σε Νηπιαγωγείο ή παρακολούθησαν κάποιες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκεί. Επίσης, μπορούν να το παρακολουθήσουν όσα παιδιά έχουν φοιτήσει σε Αγγλόφωνο Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και η γλωσσική τους ικανότητα υποστηρίζεται με τη συνεχή χρήση Αγγλικών στο σπίτι. Στα τμήματα αυτά χρησιμοποιούμε ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό για να καλλιεργήσουμε τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών με μεθόδους ανάλογες αυτών που χρησιμοποιούνται στην Αγγλόφωνη εκπαίδευση και με βάση τη γνώση Αγγλικών που ήδη έχουν.

Ενισχυμένο Πρόγραμμα Αγγλικών σε όλες τις Βαθμίδες

Τα Αγγλικά διδάσκονται καθημερινά και εντατικά μέσα από ένα ενισχυμένο και εμπλουτισμένο πρόγραμμα.

Νηπιαγωγείο: Παράλληλη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων στα Ελληνικά και Αγγλικά για την ομαλή σύνδεση μεταξύ των 2 λεξιλογίων.

  

Δημοτικό: Εκτός από την καθημερινή διδασκαλία Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας, πραγματοποιούνται στα αγγλικά: Μουσική, Μουσικοθεατρική Αγωγή, Digital Skills, Λογοτεχνία, Εικαστικά

Γυμνάσιο: Εκτός από τη διδασκαλία Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας, πραγματοποιούνται στα αγγλικά: Μουσική, Digital Skills, Τεχνολογία, STEM, Οικιακή Οικονομία.

  

 

Content & Language Integrated Learning - CLIL

Η «Ολοκληρωμένη Μάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας» - CLIL αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση στη χρήση των Αγγλικών για τη διδασκαλία περιεχομένου και την ανάπτυξη γλωσσικής ικανότητας. Εφαρμόζεται στο σχολείο μας σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με την τάξη και την ηλικία των παιδιών.  Στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση του περιεχομένου των μαθημάτων και της επικοινωνίας στα Αγγλικά, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η διαμόρφωση προσωπικότητας Παγκόσμιου Πολίτη.  Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των καθηγητών αγγλικών αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των στόχων του προγράμματος, στους δε, μαθητές μας παρέχονται πιστοποιήσεις για το πρόγραμμα CLIL. 

 

Εξετάσεις 

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσα από ειδικά εσωτερικά διαγνωστικά τεστ (screening tests) και δοκιμαστικές εξετάσεις προσομοίωσης (mock tests) για την καλύτερη εξοικείωσή τους. Συνεργαζόμαστε με τους εξής αναγνωρισμένους και έγκυρους φορείς: Cambridge ESOL, University of Michigan, Institut Français, Goethe Institut, Österreichisches Sprachdiplom.

Γιατί για

εμάς, κάθε

παιδί είναι

μοναδικό!

  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
NEW_ELEMENTS_18_LYK-IB2.png
NEW_ELEMENTS_18_GCE-BTEC2.png

Copyright © 2017,18,19,20, Design  by Doukas School,